برای احتراز از یکسری دردسر، همه جادی ها رو منتقل کرده ام اینجا.
ببخشید اگر باعث دردسر شده... ولی تقریبا چاره ای نیست (:
لعنت به سانسورچی